3194 Sayl Imar Kanunu Pdf

3194 sayl imar kanunu pdf

Bakanlktan veya Bakanlka yetkilendirilmi idareden yetki belgesi almakszn, inaat ve tesisat dahil yapm ilerinin mteahhitlii stlenilemez. Onlar da bulunmazsa tebligat varakas tebli yerine kaim olmak zere tehlikeli yapya aslr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabtla tespit edilir. Yetki belgeli yap mteahhidi olmakszn balanlan yapnn ruhsat iptal edilir ve yap mhrlenir. Bu fkra hkmlerine gre, herhangi bir parselden bir defadan fazla dzenleme ortaklk pay alnmaz.

Kanalizasyon tesisinin yap bitirilip kullanlmaya balanaca tarihe kadar yaplmamas halinde, fosseptik veya benzeri geici bir tesis yaptrlmas yoluna gidilir. Yap sahibinin bulunmamas halinde binann iindekilere tebligat yaplr. Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yaplan abonelikler de ait olduu gruba dntrlr.

3194 sayl imar kanunu pdf

Yap mhrlenerek inaat derhal durdurulur. Ancak inaat sahasnda art, bamsz blmlerin brt alannda veya niteliinde deime olmas halinde yeniden hesaplanacak hartan evvelce denen har tutar, tenzil edilir. Alnan bu paralar teknik altyapy yaptranlara veya bu mebla nceden ilgili idareye deyenlere aynen geri verilir.

Muvakkatlk mddeti tapu kaydna erh verildii gnden balar. Bu maddenin uygulanmasna ilikin hususlar Bakanlka hazrlanan ynetmelikle belirlenir. Ana tesis yapldnda yap sahibi veya sahipleri lam ayaklarn bu tesise balamaya mecburdurlar. Bu daireler ilgililerin muvafakat aranmakszn, sicilleri planlara gre re'sen tanzim ve tesis ederler. Bu belgenin bir rnei, ilgili kurumlara ve ilgililerin kaytlarna ilenmek ve deerlendirilmek zere ilgili meslek odalarna ve Bakanla gnderilir.

3194 sayl imar kanunu pdf

Alakalnn fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilike btesinden karlanr. Ruhsat alnm yaplarda herhangi bir deiiklik yaplmas da yeniden ruhsat alnmasna baldr.

Yeni atanan fenni mesul, daha nce yaplan ilerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini salamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Ancak mracaat yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brosuna yaplm ise bu hkm uygulanmaz.

Ky yerleik alan snrlar dnda kalan ve entegre tesis niteliinde olmayan ve imar plan gerektirmeyen tarm ve hayvanclk amal yaplarn yap ruhsat alnarak ina edilmesi zorunludur. Kesinleen imar planlarnn bir kopyas, Bakanla gnderilir. Mlk sahibi tebligata ramen mddeti ierisinde gerekli dzeltmeyi yapmaz ise, belediye encmeni veya il idare kurulu karar ile bu hizmet ilgili idarece yaplr ve masraf mal sahibinden tahsil edilir.

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili srasnda ayrca har alnmaz. Tapu dairesi, tescil veya terkin ilemini bir ay iinde sonulandrmak zorundadr. Bu kaytlarn birer nshas, ilgili yap mteahhidinin yetki belgelendirmesi ilemlerinde deerlendirilmek zere Bakanla gnderilir.

Related titles

Dier kanunlardaki muafiyet hkmleri sakldr. Balanm inaatlarda mktesep haklar sakldr.

3194 sayl imar kanunu pdf

Bu planlarn uygulanmas mecburidir. Belediye bakanlnca belediye meclisine gnderilen itirazlar ve planlar belediye meclisi onbe gn iinde inceleyerek kesin karara balar. Bu kurulularn grev ve sorumluluklar aada belirtilen ereve dahilinde stanbul Byk ehir ve ilgili le Belediye Bakanlklarnca yrtlr. Bu srenin sonunda kesinleir.

Bu planlar bir ay mddetle ilgili idarede aslr. Ancak yer seimi, valilike oluturulan bir komisyonca hlihazr harita veya kadastro paftalar zerinde kesin snrlar ile belirlenir. Mellifler ve uygulamada bulunan meslek mensuplar, ilerini bu Kanuna ve ilgili dier mevzuata uygun olarak gerekletirmekten sorumludur. Ruhsata aykrlk olan yapda, bu aykrln giderilmi olduu veya ruhsat alnd ve yapnn bu ruhsata uygunluu, inceleme sonunda anlalrsa, mhr, belediye veya valilike kaldrlr ve inaatn devamna izin verilir.

Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedike inaatn devamna izin verilmez. Sz edilen yerler belediye ve mcavir alan dnda ise yukarda belirtilen yetkiler valilike kullanlr. Bu dzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarn dzenleme ortaklk pay alnanlarndan, bu dzenleme sebebiyle ayrca deerlendirme resmi alnmaz.

Bu yap ve tesislere uygulama projelerine gre ilgili yatrmc kamu kurum ve kuruluu adna yap ruhsat ve yap kullanma izni verilir. Re'sen yaplan planlardaki deiiklikler de yukardaki usullere tabidir.

Aksi halde bu mddetin sonunda yapnn tamamnn veya biten ksmnn kullanlmasna izin verilmi saylr. Durdurma, small claims pdf yap tatil zaptnn yap yerine aslmasyla yap sahibine tebli edilmi saylr. Bu maddeye gre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz ekilleri sayl Kamulatrma Kanunu hkmlerine gre yaplr.

Tatbikatla ilgili dier hususlar imar ynetmeliinde belirtilir. Bakanlk birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarnn hazrlanmasnda, kabul ve onaylanmas safhasnda ortaya kabilecek ihtilaflar halleder, gerektiinde re'sen onaylar. Bu yerlerin kullanl ekli, yeni bir imar planyla deitirilip zel mlkiyete konu olabilecek hale getirildii takdirde, bu yerler devir alnan idareye belediye veya zel idarece ayn usulle iade edilir. Tarm arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununda belirtilen izinler alnmadan tarmsal ama dnda kullanlmak zere plnlanamaz. Bu Kanunun yrrle girmesinden nce yaplm olan yaplar da bu hkme tabidir.

Mevcut ise blge plan ve evre dzeni plan kararlarna uygunluu salanarak, belediye snrlar iinde kalan yerlerin nazm ve uygulama imar planlar ilgili belediyelerce yaplr veya yaptrlr. Bedeli ve deme ekli taraflarca tespit olunur. Mevcut binalarda esasl deiiklikler ve ilaveler yaplmas da bu madde hkmlerine bal olmakla beraber, bunlarn tamirleri iin yukardaki artlar aranmaz. Fenni mesuln istifas veya lm halinde, baka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti stlenmedike yapnn devamna izin verilmez.

3194 sayl imar kanunu pdf

MAR KANUNU (1)